روستای دورباش-آشکاری

سوزلری سوزبسته سی،اهل قلمدی کندیمیز - هرنقدروصفین یازاخ یا شرح تفسیرین ایدک صوحبتی شیرین عسل،درده دوادی کندیمیز

شهریور 94
1 پست
مرداد 94
1 پست
تیر 94
6 پست
خرداد 94
3 پست
اسفند 93
1 پست